ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 
 📍  ณ  ห้อง Thanyaburi Ballroom โรงแรม Novotel Bangkok Future Park Rangsit
ภายในงานได้รับเกียรติจาก 
🔸️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร กลิ่นมาลัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเปิดงาน 
โดยมี อาจารย์ ดร. จิฐิพร วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
และ ได้รับเกียรติจาก ดร. ดร.สาวิตรี สันติพิริยพร ในการบรรยายในหัวข้อ Self-Leadership and Time Management for Successful Graduate Study
🔸️ ในช่วงท้ายของงานมีการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาใหม่
🔸️ ทั้งนี้ ตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) ก่อนเข้างาน มีการกำหนดให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านแสดงผลตรวจ ATK ที่เป็นลบปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 
 📍  ณ  ห้อง Thanyaburi Ballroom โรงแรม Novotel Bangkok Future Park Rangsit
ภายในงานได้รับเกียรติจาก 
🔸️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร กลิ่นมาลัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเปิดงาน 
โดยมี อาจารย์ ดร. จิฐิพร วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
และ ได้รับเกียรติจาก ดร. ดร.สาวิตรี สันติพิริยพร ในการบรรยายในหัวข้อ Self-Leadership and Time Management for Successful Graduate Study
🔸️ ในช่วงท้ายของงานมีการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาใหม่
🔸️ ทั้งนี้ ตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) ก่อนเข้างาน มีการกำหนดให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านแสดงผลตรวจ ATK ที่เป็นลบ


Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University