บุคลากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมรรถพล ตาณพันธุ์
ประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง
รองศาสตราจารย์ ดร. กิจชัย จิตขจรวานิช
อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ตระกูลยิ่งเจริญ
อาจารย์ ดร. พชร สุวัณณทัพพะ

อาจารย์ ดร.ไอส์แซก อะฎัม เจมิสัญฐ์

มณทิชา รื่นสุข
เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา
ปัทมาพร ส้มไทย
เลขานุการประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ทัศนี ทัศศรี
เลขานุการประจำสาขาวิชาการผังเมือง
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
เพ็ญนภา โชติธรรมโม
เลขานุการ ประจำสาขาวิชานวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
ประวีณา ปานทอง
บรรณารักษ์ชำนาญการ
ปวีนา มาลยาภรณ์
บรรณารักษ์ชำนาญการ
วริษา สุทธิลักษณ์
เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา
พิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ/วิจัย
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

บุคลากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมรรถพล ตาณพันธุ์
ประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง
รองศาสตราจารย์ ดร. กิจชัย จิตขจรวานิช
อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ตระกูลยิ่งเจริญ
อาจารย์ ดร. พชร สุวัณณทัพพะ

อาจารย์ ดร.ไอส์แซก อะฎัม เจมิสัญฐ์

มณทิชา รื่นสุข
เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา
ปัทมาพร ส้มไทย
เลขานุการประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ทัศนี ทัศศรี
เลขานุการประจำสาขาวิชาการผังเมือง
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
เพ็ญนภา โชติธรรมโม
เลขานุการ ประจำสาขาวิชานวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
ประวีณา ปานทอง
บรรณารักษ์ชำนาญการ
ปวีนา มาลยาภรณ์
บรรณารักษ์ชำนาญการ
วริษา สุทธิลักษณ์
เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา
พิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ/วิจัย
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University