การรับสมัคร

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2567 (เปิดภาคการศึกษา สิงหาคม 2567)


หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation)

หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Letter of Recommendation for supervisor)

ประกาศรับสมัคร


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รายละเอียดการรับสมัคร สมัครออนไลน์

ปีการศึกษา 2567 เปิดรับนักศึกษา ตามหลักสูตร / สาขาวิชา ดังนี้

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก


การรับสมัคร

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2567 (เปิดภาคการศึกษา สิงหาคม 2567)


หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation)

หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Letter of Recommendation for supervisor)

ประกาศรับสมัคร


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รายละเอียดการรับสมัคร สมัครออนไลน์

ปีการศึกษา 2567 เปิดรับนักศึกษา ตามหลักสูตร / สาขาวิชา ดังนี้

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก


Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University