คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในเอเชีย ด้านการออกแบบและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า พร้อมทั้งเครือข่ายภาคีทั้งในและต่างประเทศ ในการดำเนินพันธกิจหลัก 4 ด้าน  1) สร้างนวัตกรรมทางวิชาการ และวิจัยที่มีความโดดเด่นเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน  2) ผลิตบัณฑิตเพื่อสร้างคนพร้อมทำงาน และการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าต่อส่วนรวม  3) บริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อขับเคลื่อนสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  4) บริหารจัดการอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในเอเชีย ด้านการออกแบบและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า พร้อมทั้งเครือข่ายภาคีทั้งในและต่างประเทศ ในการดำเนินพันธกิจหลัก 4 ด้าน  1) สร้างนวัตกรรมทางวิชาการ และวิจัยที่มีความโดดเด่นเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน  2) ผลิตบัณฑิตเพื่อสร้างคนพร้อมทำงาน และการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าต่อส่วนรวม  3) บริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อขับเคลื่อนสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  4) บริหารจัดการอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน


การรับสมัคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ในปัจจุบันมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการภาษาไทย) จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง [ปร.ด. (สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง)]

หลักสูตรระดับปริญญาโท

  - สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)

  - การผังเมืองมหาบัณฑิต (ผ.ม.)

  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ [วท.ม. (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)]

นักศึกษาจะได้รับการศึกษา อบรม ฝึกฝนทักษะให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จนสามารถนำไปใช้ในแวดวงวิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งมีความเป็นผู้นำและมีความเข้าใจในปรัชญาวิชาชีพ มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ อันจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศโดยส่วนรวม

ในปีการศึกษา 2567 นี้ มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในหลักสูตรดังนี้


รายละเอียด

หลักสูตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความแตกต่างจากการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมของสถานศึกษาอื่นๆ ทั้งในเรื่องของหลักสูตร ที่มีลักษณะเป็นพลวัต มีความยืดหยุ่นนักศึกษาสามารถเลือกเรียน สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป


ระดับปริญญาโท

สถาปัตยกรรม

การผังเมือง

นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)

การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาเอก

สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในเอเชีย ด้านการออกแบบและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า พร้อมทั้งเครือข่ายภาคีทั้งในและต่างประเทศ ในการดำเนินพันธกิจหลัก 4 ด้าน  1) สร้างนวัตกรรมทางวิชาการ และวิจัยที่มีความโดดเด่นเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน  2) ผลิตบัณฑิตเพื่อสร้างคนพร้อมทำงาน และการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าต่อส่วนรวม  3) บริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อขับเคลื่อนสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  4) บริหารจัดการอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน


การรับสมัคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ในปัจจุบันมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการภาษาไทย) จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง [ปร.ด. (สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง)]

หลักสูตรระดับปริญญาโท

  - สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)

  - การผังเมืองมหาบัณฑิต (ผ.ม.)

  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ [วท.ม. (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)]

นักศึกษาจะได้รับการศึกษา อบรม ฝึกฝนทักษะให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จนสามารถนำไปใช้ในแวดวงวิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งมีความเป็นผู้นำและมีความเข้าใจในปรัชญาวิชาชีพ มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ อันจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศโดยส่วนรวม

ในปีการศึกษา 2567 นี้ มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในหลักสูตรดังนี้


รายละเอียด

หลักสูตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความแตกต่างจากการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมของสถานศึกษาอื่นๆ ทั้งในเรื่องของหลักสูตร ที่มีลักษณะเป็นพลวัต มีความยืดหยุ่นนักศึกษาสามารถเลือกเรียน สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป


ระดับปริญญาโท

สถาปัตยกรรม

การผังเมือง

นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)

การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาเอก

สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University