ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก 2/2565

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ ห้อง 707 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร กลิ่นมาลัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร. จิฐิพร วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ให้เกียรติเปิดงาน และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

ภายในงานมีการแนะนำการเรียนการสอน คณาจารย์ประจำหลักสูตร และร่วมพูดคุยกับ อาจารย์ ดร. พชร สุวรรณทัพพะ ตัวแทนศิษย์เก่า ที่มาแชร์ประสบการณ์การเรียน และการทำดุษฎีนิพนธ์ในระดับปริญญาเอก

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก 2/2565

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ ห้อง 707 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร กลิ่นมาลัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร. จิฐิพร วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ให้เกียรติเปิดงาน และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

ภายในงานมีการแนะนำการเรียนการสอน คณาจารย์ประจำหลักสูตร และร่วมพูดคุยกับ อาจารย์ ดร. พชร สุวรรณทัพพะ ตัวแทนศิษย์เก่า ที่มาแชร์ประสบการณ์การเรียน และการทำดุษฎีนิพนธ์ในระดับปริญญาเอก
Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University