งานประชุมวิชาการระดับชาติ BERAC2021

งานประชุมวิชาการระดับชาติ Built Environment Research Associates Conference หรือ BERAC2021 ที่จะจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Conference ภายใต้หัวข้อ Common Future for Post-pandemic Era: Reimagining Life, Community and City

โดยการเสวนาในปีนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองได้รับเกียรติจาก

• รองศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู พูลเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิตางศุ์ พิลัยหล้า อาจารย์ประจำโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณสิโมนา มีสายญาติ ผู้ดำเนินรายการ 2 องศา และผู้ช่วยผู้จัดการโครงการศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ จาก สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
งานประชุมวิชาการระดับชาติ BERAC2021

งานประชุมวิชาการระดับชาติ Built Environment Research Associates Conference หรือ BERAC2021 ที่จะจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Conference ภายใต้หัวข้อ Common Future for Post-pandemic Era: Reimagining Life, Community and City

โดยการเสวนาในปีนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองได้รับเกียรติจาก

• รองศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู พูลเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิตางศุ์ พิลัยหล้า อาจารย์ประจำโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณสิโมนา มีสายญาติ ผู้ดำเนินรายการ 2 องศา และผู้ช่วยผู้จัดการโครงการศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ จาก สถานีโทรทัศน์ Thai PBSCopyright © 2024. All Rights Reserved.
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University