งานประชุมวิชาการระดับชาติ BERAC2022

Towards Equitable Futures: Sustainability, Well-being and Digital Transformation


ความต่อเนื่องของสถานการณ์ผันผวนในสังคมปัจจุบัน อันเกิดจากอุบัติภัยของเมือง การแพร่ระบาดของโรค ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้วิถีชีวิตปกติของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หากว่าด้วยเรื่องของการดำรงชีวิตในอนาคต การออกแบบสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างที่คำนึงถึงความผันผวนจึงทวีความสำคัญและควรถูกพิจารณาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ผ่านการวางแผนและเตรียมองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบอย่างยั่งยืน การคำนึงถึงสุขภาวะของผู้ใช้ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เกิดประโยชน์เท่าเทียมกันในทุกมิติของการดำรงชีวิตปกติในอนาคตต่อไป

การนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบของคณาจารย์ นักวิจัย รวมทั้งการนำเสนอวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ) ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ใน 6 สาขา ดังนี้ 

Sustainability

  1. Architectural Design and Sustainable Management 

  2. Urban Planning and Sustainable Design

Well-being 

  3. Real Estate Development and Well-being Certification

  4. Energy Efficiency and Well-being Aspect 

Digital Transformation

  5. Design Management and Digital Transformation

  6. Smart Technologies and Digital Implementation


การคัดเลือกบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
สำหรับผู้เขียนบทความภาษาอังกฤษ และประสงค์จะขอรับการพิจารณาตีพิมพ์บทความกับวารสารวิชาการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง JARS (TCI1) หรือ BUILT (TCI2) มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ผู้เขียนบทความสามารถแสดงความประสงค์ที่จะขอรับการพิจารณาจากวารสารวิชาการ ได้ตั้งแต่ลงทะเบียน
  2. หากบทคัดย่อของผู้เขียนผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการวารสาร ผู้เขียนยินดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย/วิชาการในวารสาร และหลังจากที่ผู้เขียนส่งบทความฉบับสมบูรณ์แล้ว คณะกรรมการของกองวารสาร JARS/ BUILT จะพิจารณาบทความดังกล่าว ตามกระบวนการของวารสารต่อไป
  3. ผู้เขียนที่เลือกตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ในวารสาร สามารถเลือกรูปแบบการนำเสนองานวิจัยในงาน BERAC2022 ได้ตามปกติ แต่บทความฉบับสมบูรณ์จะไม่ได้รับการตีพิมพ์ใน BERAC2022 Proceeding
  4. หากบทความฉบับสมบูรณ์ดังกล่าว ไม่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ JARS/ BUILT คณะกรรมการ BERAC2022 ขอสงวนสิทธิ์ในการงดนำกลับมาตีพิมพ์ใน BERAC2022 Proceeding

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.berac.tds.tu.ac.th
งานประชุมวิชาการระดับชาติ BERAC2022

Towards Equitable Futures: Sustainability, Well-being and Digital Transformation


ความต่อเนื่องของสถานการณ์ผันผวนในสังคมปัจจุบัน อันเกิดจากอุบัติภัยของเมือง การแพร่ระบาดของโรค ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้วิถีชีวิตปกติของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หากว่าด้วยเรื่องของการดำรงชีวิตในอนาคต การออกแบบสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างที่คำนึงถึงความผันผวนจึงทวีความสำคัญและควรถูกพิจารณาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ผ่านการวางแผนและเตรียมองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบอย่างยั่งยืน การคำนึงถึงสุขภาวะของผู้ใช้ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เกิดประโยชน์เท่าเทียมกันในทุกมิติของการดำรงชีวิตปกติในอนาคตต่อไป

การนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบของคณาจารย์ นักวิจัย รวมทั้งการนำเสนอวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ) ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ใน 6 สาขา ดังนี้ 

Sustainability

  1. Architectural Design and Sustainable Management 

  2. Urban Planning and Sustainable Design

Well-being 

  3. Real Estate Development and Well-being Certification

  4. Energy Efficiency and Well-being Aspect 

Digital Transformation

  5. Design Management and Digital Transformation

  6. Smart Technologies and Digital Implementation


การคัดเลือกบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
สำหรับผู้เขียนบทความภาษาอังกฤษ และประสงค์จะขอรับการพิจารณาตีพิมพ์บทความกับวารสารวิชาการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง JARS (TCI1) หรือ BUILT (TCI2) มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ผู้เขียนบทความสามารถแสดงความประสงค์ที่จะขอรับการพิจารณาจากวารสารวิชาการ ได้ตั้งแต่ลงทะเบียน
  2. หากบทคัดย่อของผู้เขียนผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการวารสาร ผู้เขียนยินดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย/วิชาการในวารสาร และหลังจากที่ผู้เขียนส่งบทความฉบับสมบูรณ์แล้ว คณะกรรมการของกองวารสาร JARS/ BUILT จะพิจารณาบทความดังกล่าว ตามกระบวนการของวารสารต่อไป
  3. ผู้เขียนที่เลือกตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ในวารสาร สามารถเลือกรูปแบบการนำเสนองานวิจัยในงาน BERAC2022 ได้ตามปกติ แต่บทความฉบับสมบูรณ์จะไม่ได้รับการตีพิมพ์ใน BERAC2022 Proceeding
  4. หากบทความฉบับสมบูรณ์ดังกล่าว ไม่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ JARS/ BUILT คณะกรรมการ BERAC2022 ขอสงวนสิทธิ์ในการงดนำกลับมาตีพิมพ์ใน BERAC2022 Proceeding

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.berac.tds.tu.ac.thCopyright © 2024. All Rights Reserved.
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University