งานประชุมวิชาการระดับชาติ BERAC2023

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 14th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2023 Hybrid Conference

'Rethinking Better Futures: Ecological Reconstruction, Empowering Engagement and Fair Digital Transition'


ท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบกับเมืองทั้งในด้านบวกและด้านลบ อนาคตของเมืองและผู้อยู่อาศัยที่ขึ้นอยู่กับบริบทและสภาพแวดล้อมจึงควรถูกคิดวิเคราะห์อีกครั้ง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเตรียมพร้อมตั้งแต่ปัจจุบัน และการป้องกันปัญหาต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ด้วยสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นดังกล่าว ควรผ่านกระบวนการบูรณะ หรือสรรค์สร้างสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ที่จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการสร้างความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง และการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านในยุคดิจิทัล

การนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบของคณาจารย์ นักวิจัย รวมทั้งการนำเสนอวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ) ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ใน 6 สาขา ดังนี้ 

Ecological Reconstruction
1. Sustainable Design and Management
2. Well-being and Sustainable Building Technology

Empowering Engagement
3. Future Valued Design and Engagement
4. Urban Planning and Multi-disciplinary Participation

Fair Digital Transition
5. Data Management and Machine Learning
6. Digital Building and Green Transition

ส่งผลงานที่ https://www.berac.tds.tu.ac.thงานประชุมวิชาการระดับชาติ BERAC2023

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 14th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2023 Hybrid Conference

'Rethinking Better Futures: Ecological Reconstruction, Empowering Engagement and Fair Digital Transition'


ท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบกับเมืองทั้งในด้านบวกและด้านลบ อนาคตของเมืองและผู้อยู่อาศัยที่ขึ้นอยู่กับบริบทและสภาพแวดล้อมจึงควรถูกคิดวิเคราะห์อีกครั้ง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเตรียมพร้อมตั้งแต่ปัจจุบัน และการป้องกันปัญหาต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ด้วยสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นดังกล่าว ควรผ่านกระบวนการบูรณะ หรือสรรค์สร้างสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ที่จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการสร้างความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง และการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านในยุคดิจิทัล

การนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานออกแบบของคณาจารย์ นักวิจัย รวมทั้งการนำเสนอวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ) ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ใน 6 สาขา ดังนี้ 

Ecological Reconstruction
1. Sustainable Design and Management
2. Well-being and Sustainable Building Technology

Empowering Engagement
3. Future Valued Design and Engagement
4. Urban Planning and Multi-disciplinary Participation

Fair Digital Transition
5. Data Management and Machine Learning
6. Digital Building and Green Transition

ส่งผลงานที่ https://www.berac.tds.tu.ac.th


Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University